PF1 1007/12 666 Araliaephyllum medium (Philippova) Herman  

 

Locality

Grebenka, Yelissev Locality, Herman and Shchepetov collection PF1 1007/12

Locality Map

 

Remarks

Figured in Shchepetov et al. (1992) Plate 52, Fig. 4.